Speciální pedagogická péče Hradec Králové
777 273 574 info@spphk.cz
Speciální pedagogická péče Hradec Králové

Služby speciální pedagogické péče

Služby speciální pedagogické péče

Speciálně pedagogická diagnostika

Tato diagnostika vyšetřením může zjistit, jaké je rozvržení jednotlivých schopností nutných např. pro nácviky grafomotoriky, tedy i zrakovou percepci, vizuoprostorové či plošné vnímání, senzitivita (tlak na tužku), koordinační nevyrovnanosti aj. Je využito více způsobů pro nácvik, vybrán je nejefektivnější, jsou navrženy vhodné výukové techniky a úlohy do domácího prostředí. Vše s ohledem na možnosti a celkové podmínky rodiny. I tento faktor hraje důležitou roli. Rodina s jedním dítětem může mít zcela jiné možnosti než rodina s 4 dětmi.)

Speciálně pedagogické poradenství

Každý rodič touží po tom, aby jeho dítě bylo spokojené a ve škole úspěšné. Speciálně pedagogická konzultace Vám pomůže prověřit a posoudit schopnosti a dovednosti dítěte. Získáte informace, doporučení, jak rozvíjet oblasti vývoje Vašeho dítěte potřebné nejen pro vstup do školy.)

Speciální pracovní výchova

Podpora jemné motoriky, rozvoj grafomotoriky. Jak tyto terapeutické činnosti vypadají v praxi? Rodiče např. dostanou ve školce doporučení, aby procvičovali s dítětem správný úchop. Dítě však odmítá spolupracovat, chce mít rodiče primárně v roli blízké osoby, ne v roli učitele. Problém nejen, že se dítě nelepší, ale může pod dobře míněným tlakem narůstat. Rodič provádí nácviky, jak nejlépe umí, přesto se výsledek nedostavuje.)

Posouzení školní zralosti a připravenosti na školu

Hodnocení konkrétních úrovní dítěte v oblasti fyzické připravenosti, psychické připravenosti, sociální a citové připravenosti.)

Příprava na vstup do školy, prevence výukových obtíží

Přechod dítěte ze školky do školy je velký krok nejen pro dítě, ale i jeho rodiče a blízké okolí. Toto období znamená pro dítě zlomové. Pokud je zralé a připravené, bude tato změna přinášet pozitivní zkušenosti. )

Prevence vzniku a reedukace specifických poruch učení

Prevenci vzniku SPU napomáhá řada metod a stimulačních programů pro děti. Cvičení, která v nich jsou obsažena, slouží ke stimulaci a rozvoji percepčně motorických a kognitivních funkcí, jejichž nedostatečný rozvoj může při zahájení výuky čtení, psaní a počítání limitovat jejich výsledky v učení.)

Rozvoj dílčích (kognitivních - poznávacích) funkcí

Činnosti zaměřené na rozvoj funkcí zrakového vnímání, sluchového vnímání, funkci intermodality – schopnost spojovat sluchové a zrakové podněty, funkci prostorové orientace, funkci seriality – schopnost vnímání časového sledu, schopnost vytvářet řady a souslednosti aj. Tato podpůrná opatření pomáhají prevenci obtíží při osvojování čtení, psaní a počítání, dále prevenci rozvoje specifických poruch učení.)

Doporučení činností pro všestranný rozvoj dítěte

Cílem je rozvíjení dítěte a jeho schopností učení s individuálním přístupem ve spolupráci s rodinou. Jedná se o činnosti zaměřené na jemnou a hrubou motoriku, prostorovou a časovou orientaci, vizuální paměť, sluchovou percepci, pozornost, logické myšlení a předmatematické dovednosti, verbální vyjadřování, grafický projev a další.)