Speciální pedagogická péče Hradec Králové
777 273 574 info@spphk.cz
Speciální pedagogická péče Hradec Králové

Mgr. Andrea Nezbedová

Mgr. Andrea Nezbedová

Profesní profil

Mgr. Andrea Nezbedová absolvovala katedru speciální pedagogiky Univerzity Karlovy v Praze, kde také následně nastoupila do Střediska DAR jako speciální pedagog pro předškolní a mladší děti a zároveň vedla jako třídní učitelka svou vlastní rehabilitační třídu pro školní děti v Základní škole speciální. V dalším období své kariéry pracovala v Hradci Králové na pozici speciální pedagog pro školní děti ve Speciálních školách Hradec Králové a jako speciální pedagog pro předškolní a mladší děti v DDRS.

Díky svojí odborné kvalifikaci speciálního pedagoga v oblasti logopedie, surdopedie, pracovní výchovy a autismu tak pomáhá například dětem s autismem, kombinovaným postižením, opožděným psychomotorickým vývojem, vadou řeči a dalšími vývojovými poruchami.

Znamená to rozvíjet děti, provádět nácviky v různých oblastech motorického a psychického vývoje dítěte, tvořit individuální výchovně vzdělávací plány, vyrábět specifické pomůcky a strukturované úlohy a další činnosti. V její praxi tak našla užití i její diplomová práce: Zhodnocení vybraných technik a materiálů z hlediska použití v ergoterapii osob s různým typem postižení. Tato podpora dětem, což cítí více jako poslání než práci, je důvodem, proč se Mgr. Nezbedová zaměřila právě na tuto oblast vzdělávání dětí se speciálními potřebami.

Absolvované akreditované kurzy MŠMT

 • Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí s autismem – 180 vyučovacích hodin, UK v Praze, PedF
 • Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice. Úvod do tematiky, 3LOBIT, Brno
 • Výchova a vzdělávání dětí s autismem I. – III., APLA, Praha
 • Zvládání agrese a autoagrese u osob s poruchou autistického spektra, APLA, Praha
 • Diagnostika poruch autistického spektra, APLA, Praha
 • VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém aneb jak naučit komunikovat klienty s autismem a klienty s výraznými problémy ve verbální komunikaci, IPPP ČR, Praha
 • Logopedická intervence u klientů s více vadami s využitím konceptu orofaciální regulační terapie, IPPP ČR, Praha
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením – I. - II., IPPP ČR, Praha
 • Zážitkový seminář speciálně pedagogických a podpůrných metod využívaných v multisenzorickém prostředí (snoezelen), IPPP ČR, Praha
 • Diagnostika zrakových funkcí jako prostředek k efektivnímu využití zraku při vzdělávání dětí a žáků se zrakovým a kombinovaným postižením, IPPP ČR, Praha
 • Metody a techniky stimulace pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handling a polohování žáků s kombinovaným postižením, IPPP ČR, Praha
 • Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní, IPPP ČR, Praha
 • Práce s neklidnými a nesoustředěným dítětem v předškolním věku, HYPERAKTIVITA, Praha
 • Možnosti uplatnění rehabilitačních metod v oblasti školství, PRAGOVERSA, Praha

Zdravotnické kurzy

 • Základní seminář Bazální stimulace v ošetřovatelské péči, Karolína Friedlová, Institut Bazální stimulace s.r.o., Praha
 • Nástavbové symposium Bazální stimulace v ošetřovatelské péči, Karolína Friedlová, Institut Bazální stimulace s.r.o., Praha